ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

ประจำปีการศึกษา  2559  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2559)

ระดับชั้น

เพศ

รวม

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

151

160

311

8

ม.2

131

163

294

8

ม.3

121

130

251

8

รวม ม .ต้น

403

453

856

24

ม.4

59

118

177

7

ม.5

42

64

106

4

ม.6

29

79

108

5

รวม ม.ปลาย

130

261

391

16

รวมทั้งหมด

533

714

1,247

40

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Login Form

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com