ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                            คณะผู้บริหารโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสันชัย  คงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกชนันท์  ศาลางาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายโกเวท  อัมพุกานน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอำนวย  ทองนอก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

 

 

ผู้บริหาร

นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

Login Form

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com