ข้อมูลทั่วไป

   1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์      

        อักษรย่อ   ท.ร.

        ตั้งอยู่เลขที่  330   หมู่ที่ 1     ตำบลหัวไทร     อำเภอหัวไทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช

                       รหัสไปรษณีย์  80170        โทรศัพท์  0-7538-9486    โทรสาร  0-7538-8014

        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

        Website : www.hbr.ac.th

สหวิทยาเขต หัวไทร – ปากพนัง

        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 12

    1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    1.3  มีเขตพื้นที่บริการจำนวน 4  ตำบล  25 หมู่บ้าน   ได้แก่ 

                     ตำบลหัวไทร หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12  (10 หมู่บ้าน)

                       ตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  (9 หมู่บ้าน)

                     ตำบลรามแก้ว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5  (5 หมู่บ้าน)

                     ตำบลเขาพังไกร หมู่ที่ 8  (1 หมู่บ้าน)

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

     2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายคีรี  มากสังข์

                     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา

                     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่  24   ตุลาคม   2557

     2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร  มีจำนวน  5  ท่าน

                    1. นายสุชาติ  คงฤทธิ์                              วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา

                    2. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา                 

                    3. นายสันชัย  คงจันทร์                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา

                   4. นางสาวอำนวย  ทองนอก                      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  หลักสูตรและการสอน

                   5. นายโกเวท  อัมพุกานน                         วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.  สาขา  พลศึกษา

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com