ข่าวประชาสัมพันธ์

นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวอำนวย  ทองนอก

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางจำเนียร  ตำหรับ

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

               รูปถ่าย                                ชื่อ-สกุล                   ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา     งานที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวอำนวย  ทองนอก

 ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

หัวหน้างานการเงิน

และการบัญชี

นางสาวศิริ  มานะจิตต์

 ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างานนโยบาย

และแผนงาน

  นางจำเนียร  ตำหรับ

 ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัญฑิต 

(ค.บ. )

 

หัวหน้างานการจัดทำ

บัญชี การเงิน

   นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง

 

 ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

 

หัวหน้างานควบคุมดูแล

และจำหน่ายพัสดุ

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com