ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

ประจำปีการศึกษา  2560  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560)

ระดับชั้น

เพศ

รวม

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

168

189

357

9

ม.2

150

160

310

8

ม.3

113

154

267

8

รวม ม .ต้น

431

503

934

25

ม.4

55

85

140

6

ม.5

55

116

171

7

ม.6

40

60

100

5

รวม ม.ปลาย

150

261

411

16

รวมทั้งหมด

581

764

1,345

40

ข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com