Articles

Display # 
Title Author Hits
การรายงานตัวและการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 71
ด้วยความรักและห่วงใย... Written by krissana 60
แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงทดลองเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ (ในระหว่างวันที่ 18 - 30 มิถุนายน 2563 ) Written by krissana 313
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Written by krissana 906
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 140
ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ เรื่องการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Written by krissana 125
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 580
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบเข้าเรียนในระดับชั้น ม. ๑ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 290
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประกาศเจตนารมณ์ ตามมติของสภานักเรียนไทย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ Written by krissana 135
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ทั่วไป) Written by krissana 383
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานวันวิชาการ ท.ร.ครั้งที่ ๒๓ Written by krissana 201
ประกาศผลการสอบวัดความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 831
รายชื่อนักเรียนสอบวัดความรู้ระดับป.๕ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 203
งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 196
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๓ (2) Written by krissana 86
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Written by krissana 197
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 99
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ Written by krissana 623
รับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้น ป.๕ - ๖ Written by krissana 211
อบรมเยาวชนหัวไทรรักบ้านเกิด Written by krissana 202
สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ Written by krissana 208
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 218
มอบเกียรติบัตรนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 252
กิจกรรมวันปิยมหาราช ' ๖๒ Written by krissana 343
ศึกษาดูงานต่างประเทศสำหรับนักเรียนโครงการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 380
ศึกษาดูงาน ๖๒ Written by krissana 360
กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๒ Written by krissana 452
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ Written by krissana 499
นิเทศภายใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ Written by krissana 449
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 417
ฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการ Written by krissana 375
นิเทศติดตามการใช้ห้องสมุดดิจิตอล Written by krissana 363
อบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงในเด็ก Written by krissana 369
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ๑/๒๕๖๒ Written by krissana 367
ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร Written by krissana 274
รับทุนยากจนพิเศษ Written by krissana 262
กิจกรรมวันแม่ ๒๕๖๒ Written by krissana 285
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. สิงหาคม'๖๒ Written by krissana 249
สัปดาห์ห้องสมุดและสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 222
แจกหน้ากากอนามัยป้องกันพิษควันจากไฟไหม้ป่าพรุ Written by krissana 221
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Written by krissana 234
อบรมการใช้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย Written by krissana 224
กิจกรรมวันเข้าพรรษา Written by krissana 221
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 287
อบรมนายหมู่ลูกเสือ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 232
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรุ่นใหม่ Written by krissana 243
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 370
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by Super User 223
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 262
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 230
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 243
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 252
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 232
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 253
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 268
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 262
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 248
กิจกรรมพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 247
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. Written by krissana 204
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย Written by krissana 234
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Written by krissana 241
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 228
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ Written by krissana 229
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ Written by krissana 215
ทำบุญประจำปี ๒๕๖๒ คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ Written by krissana 182
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น Written by krissana 293
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 249
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 248
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Classroom Online Written by krissana 255
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 1519
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 617
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 207
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 422
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ Written by krissana 336
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 523
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 209
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ Written by krissana 1998
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 241
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 871
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 165
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 398
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 387
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 370
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 383
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 1139
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 417
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 537
ค่ายเยาวชน สืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร Written by krissana 114
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 560
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 438
วันปิยมหาราช Written by krissana 345
แจ้งหยุดเรียน Written by Super User 1609
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ Written by Super User 535
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Written by Super User 712
อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด 2561 Written by Super User 592
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 770
วันสุนทรภู่ "วันรักษ์ภาษาไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" Written by Super User 664
วันนี้ที่ ท.ร Written by krissana 820
เผยแพร่ผลงานครู Written by Super User 795
พิธีไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 Written by Super User 806
เผยแพร่ผลงาน ของครูรำไพ ทรัพย์มี Written by krissana 587
เผยแพร่ผลงาน ของครูธิดารัตน์ อินทรโชติ Written by krissana 902
อบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 1312
อบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอธรรมะ" Written by krissana 742
เผยแพร่ผลงาน ของครูวิทยา รอบคอบ Written by krissana 680
หอพระใหม่ Written by Super User 482
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 684
วันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ 21 Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 1166
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 1230
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 739
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Super User 841
ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 1433
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ Written by krissana 631
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผล ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ Written by Super User 635
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ Written by Super User 705
นครเกมส์ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by Super User 732
คนเก่ง ท.ร. 60 Written by krissana 687
สอนเสริมเพิ่ม O-NET Written by Super User 703
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by Super User 662
หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 35 Written by Super User 740
มหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 Written by Super User 913
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 1007
โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง Written by krissana 797
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 782
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐ Written by rada 810
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 921
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 952
ข้อมูลนักเรียน Written by Super User 3495
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ Written by Super User 1663
ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Written by Super User 1538
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Written by Super User 2741
ข้อมูลพื้นฐาน Written by Super User 3566
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน Written by Super User 2901
ประวัติโรงเรียน Written by Super User 4185

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com