Articles

Display # 
Title Author Hits
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by Super User 0
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามนโยบายของสพฐ. Written by krissana 11
อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนอิสลาม ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 4
ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ Written by krissana 19
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมอัตลักษณ์ Written by krissana 21
ไหว้ครู ๒๕๖๒ Written by krissana 12
อบรมโครงงานคุณธรรมนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 19
กิจกรรมทำความสะอาดเขตพื้นที่และกิจกรรมหน้าเสาธง Written by krissana 34
ดูแลช่วยเหลือ ให้กำลังใจนักเรียน Written by krissana 32
กิจกรรมสายใยผูกพันสร้างสรรค์เทคแคร์ Written by krissana 30
กิจกรรมพลังชุมชนประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจนครศรีฯ ประจำปี ๒๕๖๒ Written by krissana 31
กิจกรรมยกชั้นสายสัมพันธ์ ท.ร. Written by krissana 29
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย Written by krissana 35
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Written by krissana 35
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 33
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ Written by krissana 26
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒ Written by krissana 25
ทำบุญประจำปี ๒๕๖๒ คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ Written by krissana 29
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น Written by krissana 113
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 119
ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Written by krissana 117
อบรมการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Classroom Online Written by krissana 71
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 966
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 364
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 122
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 216
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ ห้องเรียนพิเศษ Written by krissana 218
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 166
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ทั่วไป) Written by krissana 405
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 114
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ Written by krissana 988
รับมอบห้องสมุดดิจิตอล Written by Super User 126
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ห้องเรียนพิเศษ) Written by krissana 447
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 289
เพลงประจำโรงเรียน Written by Super User 77
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 205
สอบความรู้ธรรมศึกษา ประจำปี 2561 Written by Super User 200
แบบขออนุมัติการตัดสินผลการเรียน "ร" Written by krissana 197
พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 203
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน Written by Super User 342
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๖๑ Written by krissana 212
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Written by krissana 293
ค่ายเยาวชน สืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร Written by krissana 33
โครงการจิตอาสาสอนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รร. หัวไทรบำรุงราษฎร์ โดยสมาคมพัฒนาบุคลากร(ไทย-ญี่ปุ่น) Written by Super User 303
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 Written by Super User 273
วันปิยมหาราช Written by krissana 192
แจ้งหยุดเรียน Written by Super User 342
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ Written by Super User 354
คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม Written by Super User 470
อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด 2561 Written by Super User 409
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 Written by Super User 529
วันสุนทรภู่ "วันรักษ์ภาษาไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" Written by Super User 436
วันนี้ที่ ท.ร Written by krissana 526
เผยแพร่ผลงานครู Written by Super User 523
พิธีไหว้ครู 7 มิถุนายน 2561 Written by Super User 554
เผยแพร่ผลงาน ของครูรำไพ ทรัพย์มี Written by krissana 393
เผยแพร่ผลงาน ของครูธิดารัตน์ อินทรโชติ Written by krissana 476
อบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Written by krissana 596
อบรมคุณธรรม จริยธรรม "ค่ายพุทธบุตรอุ่นไอธรรมะ" Written by krissana 523
เผยแพร่ผลงาน ของครูวิทยา รอบคอบ Written by krissana 512
หอพระใหม่ Written by Super User 372
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 465
วันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ 21 Written by ธีร์จุฑา ขวดทอง 779
สอบวัดความรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 946
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า Written by Super User 565
พิธีมอบประกาศนียบัตร เปิดการเรียนการสอน และสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 Written by Super User 622
ภาพพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ Written by krissana 522
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ Written by krissana 464
ประชุมผู้ปกครองและประกาศผล ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๖๐ Written by Super User 470
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๗ Written by Super User 540
นครเกมส์ ครั้งที่ ๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by Super User 560
คนเก่ง ท.ร. 60 Written by krissana 512
สอนเสริมเพิ่ม O-NET Written by Super User 549
เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ Written by Super User 506
หัวไทรเกมส์ ครั้งที่ 35 Written by Super User 574
มหกรรมกีฬา อบต.หัวไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 Written by Super User 688
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร Written by Super User 811
โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง Written by krissana 617
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 594
วันวิสาขบูชา ๒๕๖๐ Written by rada 650
ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 730
ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Written by krissana 774
ข้อมูลนักเรียน Written by Super User 3080
โรงเรียนเขตพื้นที่บริการ Written by Super User 1387
ข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Written by Super User 974
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Written by Super User 2207
ข้อมูลพื้นฐาน Written by Super User 2165
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน Written by Super User 1971
ประวัติโรงเรียน Written by Super User 3287

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com