ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


นายฟอง  วิริยะไพบูลย์
2514 - 22  กันยายน  2515


นายธีรวุฒิ  ปทุมนพรัตน์
1 สิงหาคม 2515 - 1 กุมภาพันธ์ 2516

นายสมควร  ณ ตะกั่วทุ่ง
1 กุมภาพันธ์ 2516 - 19 มิถุนายน 2523


นายฟอง  วิริยะไพบูลย์
20 มิถุนายน 2523 - 5 สิงหาคม 2526

นายธานินท์  กิติมธานินทร์
1 กันยายน 2526 - มีนาคม 2531


นายระวัย  แก้วเขียว
1 เมษายน 2531 - 24 กันยายน 2533


นายมนูญ  ชูเกลี้ยง
22 กันยายน 2533 - 26 กรกฎาคม 2533


นายศรีมงคล  ศรีมีชัย
27 กรกฎาคม 2533 - 5 พฤศจิกายน 2536


นายถวิล  รัตนโชติ
8 พฤศจิกายน 2536 - 2 พฤศจิกายน 2543


ส.ต.นิคม  มังคะมณี
9 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2547


นายเสริมศักดิ์  อุณพันธ์
4 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2550


นายนิติพันธ์  ดำมี
22 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 กันยายน 2556


นายคีรี  มากสังข์
16 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com