โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  
ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com