ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หมายเหตุ

 

 

นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย 

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางธนวรรณ  ทองแก้ว

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางสาวพวงทิพย์ ทิพย์กองลาศ

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางอิสริยา  บุญมา

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นายอธิฐาน  สุขเสนา

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางทิพานัน พรหมมาศ

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางประจวบ โศภิษฐิกุล

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ภักดี

 

 

ครู ชำนาญการ

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com