กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 รูปถ่าย

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง /

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

นางอุบล ศิริพงศ์ประพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจำเนียร  ตำหรับ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

รองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมณฑา  สังข์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

นางพเยาว์  คตน่วม

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา

 ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษามหาบัะณฑิต (กศ.ม)

น.ส.มณีทิพย์  อ่อนเกตุพล

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษามหาบัณฑิต

(กศ.ม.)

 
 

น.ส.นภัสสร  คงจันทร์

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

(ค.ม.)

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com