๒๘ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ร่วมกันเขียนแผนงานโครงการสำหรับการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐


โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com