ข่าวประชาสัมพันธ์

๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  "คิดดี  ทำดี  ชีวีมีสุข"  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ หอประชุมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com