ข่าวประชาสัมพันธ์

๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓ ห้องเรียนพิเศษ IEP โดยมีวิทยากรครูผู้สอนชาวจีน และครูไทยที่สอนภาษาจีน รวมทั้งมีนักเรียนห้องเรียนศิลป์จีน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕ เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการทำกิจกรรมครั้งนี้

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com