ข่าวประชาสัมพันธ์

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาการวัดผล ประเมินผลด้วยระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมีนายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ
นายไพโรจน์  มากจันทร์  นางอาภรณ์  เพชรคงทอง และนางสาวนิตยา  พรหมเรือง เป็นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com