๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

         เจ้าหน้าที่ชายฝั่งที่ ๕ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  เกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง ตามโครงการ  การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  ณ ห้องโสคทัศนศึกษา

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com