ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๙ - ๓๐ มิ.ย. และ ๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

              โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๓ วัน โดยมีนักเรียน ๔ คณะสี คือ สีม่วง พยัฆนันท์  สีแดง บัณฑุกัมพล สีนำ้เงิน พลสิงหราช  และสีฟ้า  ชาติอาชาไนย  และมีกีฬาที่แข่งขันได้แก่ ฟุตบอล  บาสเกตบอล  วอลเล่บอล  เซปักตะกร้อ  เปตอง ฯลฯ  ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพลานามยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติดและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ฝึกความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com