๗ - ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ มัสยิดบ้านแพรกเมือง  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com