ข่าวประชาสัมพันธ์

๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานรากเหง้าชาวหัวไทร มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนชาวอำเภอหัวไทรได้เรียนรู้วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรมของบ้านเกิดเมืองนอน เห็นคุณค่า  หวงแหนและรู้รักษาถิ่นบ้านเกิด  โดยมีอาจารย์กรกฎ และ ดร. เมธาวี  จำเนียร  จาก มรภ.นครศรีธรรมราช มาสังเกตการณ์และเติมเต็มในกิจกรรม  นอกจากนี้ยังมีสมาคมสื่อพลเมืองแห่งประเทศไทย มาร่วมให้ความรู้ลงพื้นที่ศึกษาการทำยอยักษ์  การประมงพื้นบ้าน  การแกะตัวหนังตะลุง  (คุณครูมณฑา  สังข์แก้ว  ที่ปรึกษากิจกรรม)

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com