ข่าวประชาสัมพันธ์

๗-๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

นายคีรี  มากสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ณ โรงเรียนสุธีวิทยา จังหวัดสระบุรี และศึกษาการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com