ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑

      โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และช่วงบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในครั้งนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดีที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีท่านผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  พร้อมด้วย นายชัยศักดิ์  คงแก้ว นายสันชัย คงจันทร์ และนางกชนันท์ ใหม่อ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน  
      โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com