๘ เมษายน ๒๕๖๒
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์เข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ Classroom Online ตามโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  โดยมีคุณครูเรืองเดช  วิชัยดิษฐ  คุณครูไพโรจน์  มากจันทร์  คุณครูอาภรณ์  เพชรคงทอง และคุณครูนิตยา  พรหมเรือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้  

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com