๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๒

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

ผู้อำนวยการคีรี  มากสังข์  และคณะครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ สพม.๑๒ แก่โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ จำนวน ๓๙ โรง ทาง เฟสบุ๊ค สพม ๑๒  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com