๒๒ - ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๒

ณ มัสยิดฮัมเด็มไบรียะห์  แพรกเมือง  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com