๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  (แข่งขันกีฬาสีนักเรียน)

ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

  ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (แข่งขันกีฬาสีครู)

ณ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com