ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓  มกราคม   ๒๕๖๓

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ กำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖

ในงานวันวิชาการ ท.ร. ครั้งที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๖๓

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com