ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ายวิรัช  แสนเสนาะ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาะการเรียนรู้ฯ

 

       นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง

           ครูชำนาญการพิเศษ

          รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

    

           นายจำลอง  เพ่่งบุญ 

           ครูชำนาญการพิเศษ

             วิชาการกลุ่มสาระฯ

นายกิตติศักดิ์  โปณะทอง

พนักงานราชการ

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

       

 

นายเสรีวรรธ  ธนาวุฒิ

ครูผู้ช่วย

สารสนเทศกลุ่มสาระฯ

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com