นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจรัญ  ทองมี

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอักษร  ทองดี

ครูชำนาญการพิเศษ

งานวิชาการกลุ่มสาระฯ

นายโกเวท  อัมพุกานน

ครูชำนาญการพิเศษ

งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com