ข่าวประชาสัมพันธ์

นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนายการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโกเวท  อัมพุการนน

ครูชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสมพร  นุราช

ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวปรียานุช  วรเดช

ครูผู้ช่วย 

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

หัวหน้างานบริหารสำนักงาน
นายวิทยา  รอบคอบ

 ครูชำนาญการ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

หัวหน้างานส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายสมหมาย  โศภิษฐิกุล

ครูชำนาญการพิเศษ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

หัวหน้างานพัฒนาระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

นายสมพร  นุราช

 ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัย

และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

นางปราณี  จุลพูน

ครูชำนาญการพิเศษ 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com