ข่าวประชาสัมพันธ์

นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกชนันท์  ศาลางาม

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมภาส  เดชสถิตย์

ครูชำนาญการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นายสุชาติ  คตน่วม

 ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างาน

บริหารจัดการสถานที่

นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ 

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างาน

โรงเรียนกับชุมชน

 

นายสราวุธ  สุมนัสพงศ์

 

 ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

 

หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางธนวรรณ  ทองแก้ว

 ครูชำนาญการพิเศษ

ครุุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างานบริการด้านสุขภาพ

และอนามัย

นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย

 ครูชำนาญการ

การศึกษาบัณฑิต

(กศ.บ.)

 

หัวหน้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์

และโสตทัศนศึกษา

   

 ครูชำนาญการ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

หัวหน้างานสวัสดิการ

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com