นายสุชาติ  คตน่วม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นางจำปี  จันทร์แก้ว

 

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษาบัณฑิต

(กศ.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(งานเกษตร)

นายไพโรจน์  มากจันทร์

 

ครูชำนาญการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(คอมพิวเตอร์)

นายสมภาส  เดชสถิตย์

 

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรม)

นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(คหกรรม)

 

นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

 

นางยินดี  ปรัชญาวรกุล

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ส่งเสริมการเกษตร

และสหกรณ์บัณฑิต

(สส.บ.)

 

งานวิชาการและวัดผล

กลุ่มสาระฯ

นางไพลิน  ส่งช่วย

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานกิจกรรม

กลุ่มสาระฯ

นางอาภรณ์  เพชรคงทอง

 ครูชำนาญการพิเศษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

 

งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มสาระฯ

นายไพโรจน์  มากจันทร์

 ครูชำนาญการ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วท.บ.)

 

 

งานสารสนเทศ

กลุ่มสาระฯ

นางสาวนิตยา  พรหมเรือง

ครูชำนาญการ

การศึกษามหาบัณฑิต

 (กศ.ม)

งานห้องสมุด
นางสาวพรทิพย์  ทองยามี

ครู

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)

 
นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว  

ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com