ข่าวประชาสัมพันธ์

                                            คณะผู้บริหารโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายสันชัย  คงจันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกชนันท์  ศาลางาม
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายโกเวท  อัมพุกานน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอำนวย  ทองนอก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

 

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com