ข่าวประชาสัมพันธ์

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาล

 2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิต
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ อย่างมีความสุข

 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 3. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

 4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

 5. การพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

จุดเน้น

       1.  ด้านผู้เรียน

           1.1.นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

           1.2.นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ  มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

       2. ด้านครูและบุคลากร

           2.1.ครูและบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

           2.2.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

       3.ด้านการบริหารจัดการ

          3.1.โรงเรียนมีความมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

          3.2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการให้บริการดีที่สุด

          3.3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ค่านิยมองค์การ

         “ถือประโยชน์ของนักเรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญ”

         “Students,School and Community Come First:SSCCF”

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330  หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075388014 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com