โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565  ในวันที่  17 พฤษภาคม 2565