เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาล

 2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิต
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ อย่างมีความสุข

 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 3. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

 4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

 5. การพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

จุดเน้น

      1.  ด้านผู้เรียน

          1.1.นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

          1.2.นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ  มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

      2. ด้านครูและบุคลากร

          2.1.ครูและบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

          2.2.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

      3. ด้านการบริหารจัดการ

          3.1.โรงเรียนมีความมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

          3.2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการให้บริการดีที่สุด

          3.3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ค่านิยมองค์การ

         “ถือประโยชน์ของนักเรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญ”

         “Students,School and Community Come First:SSCCF”