สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1000
2มัธยมศึกษาปีที่ 2160171331
3มัธยมศึกษาปีที่ 3158155313
4มัธยมศึกษาปีที่ 4000
5มัธยมศึกษาปีที่ 562121183
6มัธยมศึกษาปีที่ 671131202
รวม:4515781,029

* แสดงเฉพาะนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น