พระราชบัญญัติ

 

ระเบียบ

 ประกาศ


กฎหมาย/คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
 3. แนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนนักเรียนประจำพักนอนในโรงเรียน สังกัด สพฐ.
 4. คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชั้นเรียนเต็มรูป
 5. แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา
 6. คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
 2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2)
 3. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
 4. การจัดตั้งกองลูกเสือ ตาม พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
 5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 6. คู่มือและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. แนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ
 2. การมอบอำนาจพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ
 3. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติงานวิจัย

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. สวัสดิการค่าเช่าบ้าน/ค่าการศึกษาบุตร/ค่ารักษาพยาบาล
 2. การจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 4. ระเบียบการเงิน
 5. บำนาญ

กลุ่มกฎหมายและคดี

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com