นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

148866
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
35
87
228
148205
296
2497
148866

Your IP: 18.208.187.128
Server Time: 2022-10-05 06:14:02

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาล

 2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิต
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ อย่างมีความสุข

 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 3. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

 4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

 5. การพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

จุดเน้น

       1.  ด้านผู้เรียน

           1.1.นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

           1.2.นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ  มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

       2. ด้านครูและบุคลากร

           2.1.ครูและบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

           2.2.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

       3.ด้านการบริหารจัดการ

          3.1.โรงเรียนมีความมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

          3.2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการให้บริการดีที่สุด

          3.3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ค่านิยมองค์การ

         “ถือประโยชน์ของนักเรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญ”

         “Students,School and Community Come First:SSCCF”

 

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com