กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

145095
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
30
414
143984
1087
1682
145095

Your IP: 44.210.21.70
Server Time: 2022-08-13 00:36:44

 

 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมทำบุญ ประจำปีคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๔ ณ หอประชุมโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

 
  ยินดีต้อนรับ  
เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 21:37:45 น.)
แสดงลำดับ 1 ถึง 20

    ต่อไป> หน้าสุดท้าย>>
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


นายฟอง  วิริยะไพบูลย์
2514 - 22  กันยายน  2515


นายธีรวุฒิ  ปทุมนพรัตน์
1 สิงหาคม 2515 - 1 กุมภาพันธ์ 2516

นายสมควร  ณ ตะกั่วทุ่ง
1 กุมภาพันธ์ 2516 - 19 มิถุนายน 2523


นายฟอง  วิริยะไพบูลย์
20 มิถุนายน 2523 - 5 สิงหาคม 2526

นายธานินท์  กิติมธานินทร์
1 กันยายน 2526 - มีนาคม 2531


นายระวัย  แก้วเขียว
1 เมษายน 2531 - 24 กันยายน 2533


นายมนูญ  ชูเกลี้ยง
22 กันยายน 2533 - 26 กรกฎาคม 2533


นายศรีมงคล  ศรีมีชัย
27 กรกฎาคม 2533 - 5 พฤศจิกายน 2536


นายถวิล  รัตนโชติ
8 พฤศจิกายน 2536 - 2 พฤศจิกายน 2543


ส.ต.นิคม  มังคะมณี
9 พฤศจิกายน 2543 - 30 กันยายน 2547


นายเสริมศักดิ์  อุณพันธ์
4 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2550


นายนิติพันธ์  ดำมี
22 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 กันยายน 2556


นายคีรี  มากสังข์
16 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกชนันท์  ศาลางาม

รองผู้อำนวยการชำนาญการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสมภาส  เดชสถิตย์

ครูชำนาญการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นายสุชาติ  คตน่วม

 ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างาน

บริหารจัดการสถานที่

นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ 

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างาน

โรงเรียนกับชุมชน

 

นายสราวุธ  สุมนัสพงศ์

 

 ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

 

หัวหน้างานบริหารสำนักงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางธนวรรณ  ทองแก้ว

 ครูชำนาญการพิเศษ

ครุุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

หัวหน้างานบริการด้านสุขภาพ

และอนามัย

นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย

 ครูชำนาญการ

การศึกษาบัณฑิต

(กศ.บ.)

 

หัวหน้างานสื่อสารประชาสัมพันธ์

และโสตทัศนศึกษา

   

 ครูชำนาญการ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

หัวหน้างานสวัสดิการ

ข้อมูลทั่วไป

   1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์      

        อักษรย่อ   ท.ร.

        ตั้งอยู่เลขที่  330   หมู่ที่ 1     ตำบลหัวไทร     อำเภอหัวไทร    จังหวัดนครศรีธรรมราช

                       รหัสไปรษณีย์  80170        โทรศัพท์  0-7538-9486    โทรสาร  0-7538-8014

        E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

        Website : www.hbr.ac.th

สหวิทยาเขต หัวไทร – ปากพนัง

        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 12

    1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

    1.3  มีเขตพื้นที่บริการจำนวน 4  ตำบล  25 หมู่บ้าน   ได้แก่ 

                     ตำบลหัวไทร หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12  (10 หมู่บ้าน)

                       ตำบลหน้าสตน หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  (9 หมู่บ้าน)

                     ตำบลรามแก้ว หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5  (5 หมู่บ้าน)

                     ตำบลเขาพังไกร หมู่ที่ 8  (1 หมู่บ้าน)

2. ข้อมูลด้านการบริหาร

     2.1  ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นายคีรี  มากสังข์

                     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.)   สาขา การบริหารการศึกษา

                     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่  24   ตุลาคม   2557

     2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร  มีจำนวน  5  ท่าน

                    1. นายสุชาติ  คงฤทธิ์                              วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา

                    2. นายชัยศักดิ์  คงแก้ว                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา                 

                    3. นายสันชัย  คงจันทร์                            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  การบริหารการศึกษา

                   4. นางสาวอำนวย  ทองนอก                      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม.  สาขา  หลักสูตรและการสอน

                   5. นายโกเวท  อัมพุกานน                         วุฒิการศึกษาสูงสุด  กศ.บ.  สาขา  พลศึกษา

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com