กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

145129
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
30
448
143984
1121
1682
145129

Your IP: 44.210.21.70
Server Time: 2022-08-13 01:54:45

 

 
อัตลักษณ์ของนักเรียน

ยิ้ม  ไหว้  ทักทายกัน  สายสัมพันธ์ ท.ร.

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

กีฬาดี  ฝีมือเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม

 

เป้าประสงค์

 1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาล

 2. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิต
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ อย่างมีความสุข

 5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

 2. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 3. การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน

 4. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร

 5. การพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

จุดเน้น

       1.  ด้านผู้เรียน

           1.1.นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

           1.2.นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ  มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

       2. ด้านครูและบุคลากร

           2.1.ครูและบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

           2.2.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน

       3.ด้านการบริหารจัดการ

          3.1.โรงเรียนมีความมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

          3.2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการให้บริการดีที่สุด

          3.3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


ค่านิยมองค์การ

         “ถือประโยชน์ของนักเรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญ”

         “Students,School and Community Come First:SSCCF”

 

วิสัยทัศน์

          ภายในปี 2562 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ

สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยชุมชนมีส่วนร่วมพันธกิจ

 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 4. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คติพจน์ของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญ สมาอาภา

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

 

                               กรรมการสถานศึกษา

นายสุทัศน์  พูลเสน

นายคีรี  มากสังข์

นายสมชาย  อริยกุลนิมิต

นายสมบูรณ์  ขลุกเอียด

นายโกเวท  อัมพุกานน

นายอดิศักดิ์  แสงอุไร

นายสมชาย  เสนขวัญแก้ว

นายดลเหล๊าะ  บินสมะ

นายสมบูรณ์  กบิลพัฒน์

พระครูจิตตสุนทร

นายยงยุทธ  จารุสิริรังษี

นายเรวัตร  ด่านตันติศุภกุล

นายพรชัย  บุญรอดรักษ์

นายมณี  อ่อนจันทร์

นายอุดร  เมฆตรง

 
         

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com