กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

145104
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
30
423
143984
1096
1682
145104

Your IP: 44.210.21.70
Server Time: 2022-08-13 01:12:18

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 รูปถ่าย

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง /

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

นางอุบล ศิริพงศ์ประพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจำเนียร  ตำหรับ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

รองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมณฑา  สังข์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

นางพเยาว์  คตน่วม

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา

 ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษามหาบัะณฑิต (กศ.ม)

น.ส.มณีทิพย์  อ่อนเกตุพล

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษามหาบัณฑิต

(กศ.ม.)

 
 

น.ส.นภัสสร  คงจันทร์

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

(ค.ม.)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หมายเหตุ

 

 

นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย 

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางธนวรรณ  ทองแก้ว

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางสาวพวงทิพย์ ทิพย์กองลาศ

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางอิสริยา  บุญมา

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นายอธิฐาน  สุขเสนา

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางทิพานัน พรหมมาศ

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางประจวบ โศภิษฐิกุล

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ภักดี

 

 

ครู ชำนาญการ

 

นายสุชาติ  คตน่วม

ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นายสมภาส  เดชสถิตย์

 

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรม)

นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(คหกรรม)

 

นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานสาระสนเทศกลุ่มสาระ

 

นางสาวพรทิพย์  ทองยามี

ครู

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)

งานสารสนเทศ

และงานกิจกรรม 

นางวิภาพร  รัตนวรรณ

ครูผู้ช่วย

งานเลขาณุการ

และงานเหรัญญิกกลุ่มสาระ

   นายสนชัย  ช่างทอง

ครูผู้ช่วย

วทบ.สัตวศาสตร์, ศศบ.ไทยคดีศึกษา

 
นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว  

ครูอัตราจ้าง

 

 
       

      

นายเกรียงศักดิ์  ทิพย์บำรุง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจรัญ  ทองมี

ครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอักษร  ทองดี

ครูชำนาญการพิเศษ

งานวิชาการกลุ่มสาระฯ

นายโกเวท  อัมพุกานน

ครูชำนาญการพิเศษ

งานสารสนเทศกลุ่มสาระฯ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

ายวิรัช  แสนเสนาะ

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาะการเรียนรู้ฯ

 

       นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง

           ครูชำนาญการพิเศษ

          รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

    

           นายจำลอง  เพ่่งบุญ 

           ครูชำนาญการพิเศษ

             วิชาการกลุ่มสาระฯ

นายกิตติศักดิ์  โปณะทอง

พนักงานราชการ

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ

       

 

นายเสรีวรรธ  ธนาวุฒิ

ครูผู้ช่วย

สารสนเทศกลุ่มสาระฯ

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com