หอสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
ขออุทิศกุศลอันเกิดจากโปรแกรมนี้ แก่บิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณแด่ข้าพเจ้าทุกท่าน
6-7 กุมภาพันธ์ 2552