การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์


   ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
   ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
          O1 โครงสร้าง
          O2 ข้อมูลผู้บริหาร
          O3 อำนาจหน้าที่
          O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
          O5 ข้อมูลการติดต่อ
          O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          O7 ข่าวประชาสัมพันธ์  Link 1               :             ข่าวประชาสัมพันธ์  Link 2
          O8 Q&A ถาม-ตอบ 
          O9 Social Network

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
          O10 แผนดำเนินงานประจำปี
          O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
          O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
          O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
          O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
          O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
          O17 E–Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
          O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
          O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
          O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
          O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
          O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
          O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
          O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
          O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
          O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
          O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
          ภายในสถานศึกษา
          O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
          O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 

ผู้บริหาร


นายคีรี  มากสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโน

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com