ข่าวประชาสัมพันธ์


บทความแนะนำ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรับปรุงเมื่อ 15 พ.ย. 2559
วิสัยทัศน์           ภายในปี 2562 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์จัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย  ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม   พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์
ปรับปรุงเมื่อ 15 พ.ย. 2559
เป้าประสงค์ โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก   ธรรมาภิบาล ผู้เรียนมีความรู้ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพ อย่างมีความสุข ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร การพัฒนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จุดเน้น       1.  ด้านผู้เรียน           1.1.นักเรียนเป็นคนดี  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย           1.2.นักเรียนเป็นคนเก่ง  มีความสามารถ  มีทักษะชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข       2. ด้านครูและบุคลากร           2.1.ครูและบุคลากรมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ           2.2.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน       3. ด้านการบริหารจัดการ           3.1.โรงเรียนมีความมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ           3.2.โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้มาตรฐานการให้บริการดีที่สุด           3.3.ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ค่านิยมองค์การ          “ถือประโยชน์ของนักเรียนสถานศึกษาและชุมชนเป็นสำคัญ”          “Students,School and Community Come First:SSCCF”
คติพจน์/ปรัชญา
ปรับปรุงเมื่อ 15 พ.ย. 2559
คติพจน์ของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญ สมาอาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”   ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม