ข่าวประชาสัมพันธ์

คติพจน์/ปรัชญา

ปรับปรุงเมื่อ 15 พ.ย. 2559

คติพจน์ของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญ สมาอาภา

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม

ข่าวอืนๆ