กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นับจำนวนผู้เข้าชมเว็บ

128306
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
65
112
127784
1227
2542
128306

Your IP: 52.91.0.112
Server Time: 2022-01-18 04:38:39

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 รูปถ่าย

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง /

วุฒิการศึกษา

หมายเหตุ

นางอุบล ศิริพงศ์ประพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจำเนียร  ตำหรับ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

รองหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมณฑา  สังข์แก้ว

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

(ศษ.บ.)

นางพเยาว์  คตน่วม

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

นางสุภาภรณ์  สังขะเลขา

 ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษามหาบัะณฑิต (กศ.ม)

น.ส.มณีทิพย์  อ่อนเกตุพล

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษามหาบัณฑิต

(กศ.ม.)

 
 

น.ส.นภัสสร  คงจันทร์

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

(ค.ม.)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

หมายเหตุ

 

 

นายธนภูมิวัฒน์  ยังช่วย 

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางธนวรรณ  ทองแก้ว

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

นางสาวพวงทิพย์ ทิพย์กองลาศ

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางอิสริยา  บุญมา

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นายอธิฐาน  สุขเสนา

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางทิพานัน พรหมมาศ

 

 

ครู ชำนาญการ

 

 

 

นางประจวบ โศภิษฐิกุล

 

 

ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวอนุสรณ์ วงศ์ภักดี

 

 

ครู ชำนาญการ

 

นายสุชาติ  คตน่วม

ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

รูปถ่าย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วุฒิการศึกษา งานที่ได้รับมอบหมาย
นางจำปี  จันทร์แก้ว

 

ครูชำนาญการพิเศษ

การศึกษาบัณฑิต

(กศ.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(งานเกษตร)

นายสมภาส  เดชสถิตย์

 

ครูชำนาญการ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(อุตสาหกรรม)

นางสาวพัชรา  บุญแก้ววรรณ

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

(ศษ.ม.)

 

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(คหกรรม)

นางสาวิณี  ณ นคร

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(ธุรกิจและบัญชี)

 

นายเรืองเดช  วิชัยดิษฐ

 

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานสาระสนเทศกลุ่มสาระ

 

นางไพลิน  ส่งช่วย

 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครุศาสตรบัณฑิต

(ค.บ.)

 

งานกิจกรรม

กลุ่มสาระฯ

นางสาวพรทิพย์  ทองยามี

ครู

คหกรรมศาสตรบัณฑิต

(คศ.บ.)

งานสารสนเทศ

และงานกิจกรรม 

นางวิภาพร  รัตนวรรณ

ครูผู้ช่วย

งานเลขาณุการ

และงานเหรัญญิกกลุ่มสาระ

นางสาวเยาวภา  พูนแก้ว  

ครูอัตราจ้าง

 

 

โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  Huasaibumrungrat School
330 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80170
โทรศัพท์ 075389489 โทรสาร 075389489 Email : huasaibum@hotmail.com
Email Webmaster : reungdad@gmail.com